будущее

Arseniy Zhilyaev.

Museum of Proletarian Culture. The Industrialization of Bohemia

V-A-C & Marsilio: 2013. – 85 стр.; – на англ. яз.

Exhibition catalogue. Авторы: Maria Chekhonadskih, Nicholas Cullinan, Alexey Fedorov-Davydov, Kirill Svetlyakov, Arseniy Zhilyaev.