будущее
V-A-C & Marsilio: 2013. – 209 стр., ил.; – на англ. яз.

Exhibition catalogue. Ed. by Katerina Chuchalina and Silvia Franceschini.
Авторы: Ilya Budraitskis, Nikita Khrushchev, Vigdaria Khazanova, Daria Paramonova, Dmitry Prigov, Andrei Monastyrski, Viktor Misiano, Alexander Peremyslov, David Riff, Tony Smith, Kuba Snopek.